PRO RTG

Centre profile

PRO RTG

Pro RTG is a modern non-state medical facility that offers comprehensive diagnostic services in the field of radiology – computed tomography, X-ray and ultrasound examinations. Experienced medical team with many years of experience in the field uses the highest quality instrumentation.

 • examinations are fully covered by all health insurance companies
 • possibility of examination also for self-payers on the basis of standard procedure and prices according to the price list
 • the facility guarantees the use of inventive procedures and clinical applications in order to provide the most accurate imaging diagnosis for patients and clinicians.
PRO RTG logo

Computed tomography (CT) examination

The department uses the latest model of CT scanner PHILIPS MX 16 EVO, which provides reduced radiation load on patients during the examination using the automatic DoseRight ACS program.

With 16 rows of detectors, the CT examination will be significantly accelerated.

 • brain parenchyma
 • sinuses
 • orbits
 • middle ear region
 • structure and pathomorphological changes of the skeleton

pathomorphological changes in the neck area

pathomorphological changes of lung parenchyma and mediastinum

 • pathomorphological changes in the parenchymal organs in the abdominal cavity and in the small pelvis
 • evaluation of the bladder
 • evaluation of vascular structures
 • assessment of the lymphatic system
 • assessment of vertebral bone structures
 • pathomorphological changes in individual intervertebral discs in different locations throughout the spine

pathomorphological changes in muscle structures

PRO RTG
 • The device’s EVOEYE technology also removes unwanted image noise in patients with higher body weight.
 • For patients who have metallic material in the skeleton or soft parts, it will be possible to eliminate unwanted artifacts with the MAR program.
 • In patients with vascular disease, stenoses in the vascular system will be more effectively evaluated using the AVA Stenosis feature.

Ultrasound - sonography - ultrasonography

Ultrasound examinations are performed on Philips Affiniti 30 Circular Edition and Philips CLEAR VUE 650 ultrasound machines. These ultrasound machines are suitable for all types of ultrasound examinations and are additionally expandable with 3D.

In cooperation with multi-frequency linear and radial probes, the instruments perform all calculation functions such as distance, area, volume, angle and, in Doppler examinations, blood flow velocity in the vessels. It thus becomes an excellent diagnostic tool.

 • pathomorphological changes of the thyroid gland
 • pathomorphological changes of lymphoid tissue
 • pathomorphological changes of the soft parts in the neck area
 • evaluation of pleural effusion with the possibility of puncture
 • breast ultrasound examination
 • evaluation of pathomorphological changes of the organs of the abdominal cavity and small pelvis
 • evidence of the presence of a fluid collection in the abdominal cavity and small pelvis
 • size and postmicturition residual of the bladder
 • evaluation of pathomorphological changes in muscle structures and tendon attachments
 • Doppler examination of blood vessels in the neck area
 • Doppler examination of blood vessels in the lower and upper limbs
 • Doppler examination of abdominal vessels

Examination at a radiographic-scintigraphic (X-ray) facility

We use the latest, fully direct digitized SIEMENS MULTIX Impact X-ray equipment, which enables all routine examinations of patients lying on the table, sitting or standing. It is suitable for a wide range of scans, from skull, chest, abdomen, spine and pelvis to the skeleton of the extremities. The MULTIX Impact provides high image quality at the lowest possible X-ray dose and the lowest possible burden to the patient. The device also includes special system settings for pediatric examinations for pediatric patients.

We perform examinations at the sciagraphic workplace:
In the skeletal area

 • skull
 • spine
 • ribs
 • skeleton of upper and lower limbs
 • pelvis

Native images of the abdomen in standing and lying position

PRO RTG

Team PRO RTG

Years of experience are reflected daily in the professional approach of the entire medical staff. Examinations and the entire course from the patient's admission to his diagnosis is provided by a team led by MUDr. Roman Parimucha.

MUDr. Roman Parimucha, PhD.

Head Doctor

MUDr. Peter Baďura

Doctor

MUDr. Simona Odlerová

Doctor

Hedviga Hrutková

Radiology Technician

Bc. Ida Angelovičová

Radiology Technician

Bc. Beáta Ďurkovská

Radiology Technician

Dagmar Kubicová

Radiology Technician

Slavomíra Parimuchová​

Nurse

Photogallery

See the photogallery from our PRO RTG workplace

Requests for examinations

Application for Computed Tomography CT scan and Application for X-ray and Sonography

Application for computed tomography CT scan

Application for X-ray and Sonographic Examination

Price list for self-payers

Price list for download

PLEASE NOTE: from 16.6.2022 a NEW price list for self-payers is valid

Contact

Pro RTG s. r. o.
Poliklinika Mýtna 5 – 2nd floor
811 07 Bratislava

PAYMENT BY CARD IS NOT POSSIBLE!

Phone

+421 2 5249 9446

E-mail

info@prortg.sk

Operating hours

Operating hours

Monday  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (Administration)
Tuesday  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (Administration)
Wednesday  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (Administration)
Thursday  7.00 – 13.00 a 15.30 – 17.00 (only booked patients)
Friday  7.00 – 13.00 a  13.00 – 13.30 (Administration)

Office hours during the holidays (July – August)

Monday  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (Administration)
Tuesday  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (Administration)
Wednesday  7.00 – 13.00 a 13.00 – 13.30 (Administration)
Thursday  7.00 – 13.30 a 13.30 – 14.30 (only booked patients)
Friday  7.00 – 13.00 a  13.00 – 13.30 (Administration)

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Pro RTG, s.r.o. (ďalej „prevádzkovateľ“) Prevádzkovateľ ako neštátne zdravotnícke zariadenie, ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie – počítačová tomografia, RTG a USG vyšetrenia.

Pre zabezpečenie komunikácie so svojimi klientmi  a hlavne objednávania klientov na vyšetrenia využíva svoje webové sídlo. Prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľ poskytuje základné informácie o svojej činnosti.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

 

1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto webovom sídle?

Pro RTG s.r.o.
Mýtna 5, 811 07  Bratislava
35 904 801   

 

 

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822

 

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít prevádzkovateľa v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie.

 1. Žiadanka na CT vyšetrenie https://www.eradiologia.sk/form/complete/2/
 2. Žiadanka na RTG a SONO vyšetrenie https://www.eradiologia.sk/form/complete/3/
 
 

4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

 1. Žiadanka na CT, RTG a SONO vyšetrenie
 • Pacient: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, krajina, telefón, r.č., poisťovňa
 • Lekár: titul pred menom, meno, priezvisko, kód lekára, kód pracoviska,
 • Špecifikácia vyšetrenia
 • Kód diagnózy

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 1. zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 

6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.

 

 

7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

 

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

 

9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

 

10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.
 

11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

 

12.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL certifikátu.

 

 

13.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

 1. zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 2. iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 3. Národné centrum zdravotníckych informácií,
 4. osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
 

14.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220.

 

15.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

 

Vážení pacienti,

od 1. júla 2024 bude k vyšetreniu poskytnuté CD len na vyžiadanie, spoplatnené sumou 5 EUR.

Ponúkame Vám však ONLINE portál www.ERADIOLOGIA.sk, kde nájdete všetky svoje nálezy (snímky aj popis), hneď po popísaní rádiológom.

Rovnako ako vy sa k nim na portáli www.ERADIOLOGIA.sk dostane aj Váš odosielajúci lekár.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Pro RTG